info
  • Please enter your address first

When you are already registered, please login directly here

Ship To
Only in case shipment address is different from billing address,
click »Add/Edit shipment address« button below
Add/Edit shipment address
Name SKU Price: Quantity / Update Tax Discount Total
 
Product prices result
 
No shipment selected

Please select a shipment method

 

We are sorry, no shipment method matches the characteristics of your order.

 
Total:
0,00 €
0,00 €
Notes and special requests

Terms of service

Leveringsvoorwaarden voor levering van producten door GORIS garagedeuren.be 

Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. Wij streven naar een optimale relatie met onze klanten, wederzijds vertrouwen is daarin essentieel. Voor u is het belangrijk dat u optimaal bent geïnformeerd en weet wat u van ons kunt verwachten. De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geïnformeerd wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Als u in onze site surft accepteert en respecteert u onze regels, voorwaarden en copyright ten aanzien van gebruik van de site en de artikelen in onze webshop.

Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien wij ze ook van afbeeldingen.

GORIS doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk of blijvend zijn uitverkocht.

GORIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet onmiddellijk kunnen leveren van een artikel, omdat sommige artikels al jaren uit de handel zijn.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle product aanbiedingen en overeenkomsten van GORIS zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") van toepassing.

1.2 Het accepteren van onze product aanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.

1.3 Onder producten wordt verstaan zaken zoals poorten, onderdelen, zenders en accessoires en andere producten die de webshop worden aangeboden.

1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Goris en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.6 Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig contract met GORIS. Dit contract gaat in zodra GORIS de compleet ingevulde (en ondertekende) bestelling heeft ontvangen.

1.7 GORIS houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien deze incompleet is ingevuld of niet aan het minimumbedrag voldoet.

1.8 Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van GORIS. Zie ook onze Copyright informatie.

 

Artikel 2 Prijs van de artikelen

2.1 Alle aanbiedingen van GORIS zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.

2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief 21 % Btw.

2.3 Prijzen vermeld in de webshop zijn exclusief verzendkosten, maar worden automatisch berekend en toegevoegd bij het opmaken van een bestelling, tenzij vermeld wordt dat een bepaalde product enkel af te halen is of een leverprijs nog af te spreken is.

2.4 Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.

2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan België wordt verstuurd is GORIS niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

 

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen

3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.

3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaatsvindt, direct als u bestelt via PayPal of Creditcard, door voorafgaande overschrijving.

3.3 De bestelling wordt normaal onmiddellijk of binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Het verzenden is voor risico van de afnemer.

3.4 U kunt producten ook zelf ophalen; doch steeds voorafgaande afspraak is noodzakelijk.

3.5 Verzendkosten worden als volgt bepaald:

3.5.1. Bpost / Bpack (België) op aanvraag

3.5.2. Aangetekende zending (België) op aanvraag

3.5.2. Aangetekende zending (Nederland) op aanvraag

3.5.2 Kilopost Benelux (België, Nederland, Groot Hertogdom Luxemburg): op aanvraag

3.6 Taal voor bestellingen: Nederlands

3.7 Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

 

 

 

Artikel 4 Betalingen

4.1 In onze webshop maken wij gebruik van voorafgaande overschrijvingen via en bankrekening, Paypall, Visa, Mastercard of andere indien.

U kan binnen België ook artikels onder rembours laten versturen mits extra vergoeding.

4.2 U kunt met de volgende betalingswijzen betalen:

 

Betaalsysteem Welk land

Mastercard        Wereldwijd (Secure payment, tot € 500,-) *

Visa       Wereldwijd (Secure payment, tot € 500,-) *

On line banking                België (Dexia, BBLHomebanking, KBC online)

Duitsland (DeutschenBank Transaction manager)

* inclusief kosten van verzending, administratie en andere kosten. GORIS accepteert geen creditcards voor bedragen boven € 500,-.

Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie info@garagedoors.be.

4.3 Indien u in gebreke bent met enige betaling, is GORIS gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door GORIS bent u aan administratiekosten een bedrag van € 15,- verschuldigd. Indien GORIS de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, deze bedragen minimaal 20 % van het openstaande bedrag. GORIS heeft onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

 

Artikel 5 Levering van de artikelen

5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd. De datum van betalen is de datum van creditering (Creditcard of eventuele bankrekening). (Opm. indien u niet via de webshop bestelt en betaald kan betaling via de bank soms wel 1 tot 2 weken duren.)

5.2 Verzending van de bestelling vind doorgaans plaats binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. GORIS is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar GORIS niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door GORIS kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order schriftelijk annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort mits aftrek van eventuele kosten door GORIS gemaakt.

5.3 U ontvangt bij de bestelling, indien gewenst een factuur/pakbon zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken.

5.4 Indien u meerdere artikelen heeft besteld kan een pakket worden gemaakt of elk artikel kan apart worden verstuurd. GORIS maakt hiervoor de beste verzendkeuze.

5.5 GORIS is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over. Levering is "af magazijn".

5.7 Levertijd en geschatte verzendkosten

Hieronder geven wij een indicatie van de geschatte levertijd en verzendkosten van de bestelling.

Land      Verzendmethode           Bezorgtijd

België   Taxipost Secur (België) 1-2 werkdagen

België   Kilopost               3-5 werkdagen

Nederland          Kilopost               4-10 werkdagen

 

 

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen.

6.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan GORIS, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.

6.3 Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed

6.4 Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.

6.5 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten.

6.6 Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten alsook kosten die speciaal voor uw bestelling werden gemaakt.

6.8 GORIS is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.

6.9 Garantie wordt door ons niet verleend op verstuurde of opgehaalde producten omdat er tijdens installatie ook veel fout kan gaan.